Helsepersonell

NPE behandlar erstatningskrav frå både offentleg og privat helseteneste. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om rettar og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist.

Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Sakkunnig spesialist for NPE

Her finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist, og kurs vi held for sakkunnige.

Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Statistikk og temaartiklar

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor.

Skjema

Her finn du alle skjema frå NPE

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.