Resultat

Skriv ut Bokmål | English | 13. mai 2020

Samla for alle helseføretaka

I resultatgjennomgangen vil vi fyrst vise ei samla oversikt før vi går til ei meir detaljert oversikt for det enkelte helseføretaket. Ved gjennomgang av kvart helseføretak, tek vi både med eksempel på saker som er funne att i avvikssystemet og saker som ikkje er det. Vi har valt ulike eksempel for å vise breidda i type skadar.

Tabellen under viser talet NPE-saker, talet av desse sakene som blei funne att hjå det enkelte helseføretaket, og funne att samsvarsprosenten mellom dei to.

Helseføretak

Tal NPE-saker

Tal i avvikssystem

Samsvarprosent

Akershus universitetssykehus

123

39

32 %

Diakonhjemmet sykehus

24

8

33 %

Lovisenberg diakonale sykehus

14

5

36 %

Oslo universitetssykehus

156

73

47 %

Sykehuset i Vestfold

44

26

59 %

Sykehuset i Telemark

75

18

24 %

Vestre Viken

110

44

40 %

Sykehuset Innlandet

100

18

18 %

Sørlandet sykehuset

100

30

30 %

Helse Bergen

111

38

34 %

Helse Stavanger

62

24

39 %

Helse Fonna

54

15

28 %

Helse Førde

36

7

19 %

Universitetssykehuset i Nord-Norge

68

25

37 %

Nordlandssykehuset

70

13

19 %

Helgelandssykehuset

16

0

0 %

Totalt

1163

383

33 %

Den totale samsvarsdelen er på 33 prosent. For det enkelte helseføretaket varierer delen frå 0 til 59 prosent. Det må understrekast at talet saker kan vere få for nokre av helseføretaka, og tilfeldige variasjonar kan spele ein rolle.

Tabellen og grafen under viser den samla fordelinga på medisinske område. «Ja» tyder at saka finst både i avvikssystemet og hjå NPE, «Nei» tyder at saka ikkje finst i avvikssystemet, berre hjå NPE. Dei tre største medisinske områda, ortopedi, svulstar og kreft og gastrokirurgi, utgjer til saman 65 prosent av sakene. Ortopedi åleine utgjer nesten 40 prosent.

Samsvarsdelen varierer frå 13 prosent for ortopedisakene til 67 prosent for psykiatri.

Medisinsk område

Ja

Nei

Totalt

Del

Samsvarprosent

Ortopedi

55

379

434

37 %

13 %

Svulstar og kreft

84

133

217

19 %

39 %

Gastrokirurgi

51

52

103

9 %

50 %

Hjartesjukdomar

23

30

53

5 %

43 %

Fødselshjelp/kvinnesjuk

21

23

44

4 %

51 %

Infeksjonssjukdomar

21

19

40

3 %

53 %

Karsjukdomar

18

22

40

3 %

46 %

Psykiatri

24

12

36

3 %

67 %

Nevrologi

17

15

32

3 %

53 %

Fordøyingssjukdomar

9

11

20

2 %

45 %

Føde (skade barn)

6

13

19

2 %

32 %

Nevrokirurgi

7

8

15

1 %

47 %

Anestesiologi

6

7

13

1 %

46 %

Urologi

5

8

13

1 %

38 %

Augesjukdomar

4

8

12

1 %

33 %

Anna

32

40

72

6 %

44 %

Totalt

383

780

1163

100 %

33 %

Figuren viser talet saker fordelt på medisinsk område. Dei grå felta viser det totale talet NPE-saker, medan det grøne feltet viser delen av desse som blei funne att i dei lokale avvikssystema.