Kan jeg søke erstatning for skaden min?

 

Et erstatningskrav kan bli foreldet. Det er derfor viktig at du sender kravet før det blir for gammelt.

 

Når skjedde skaden?

Ut fra svarene dine ser det ut som om kravet ditt er foreldet.

Krav som gjelder skader som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. Dette gjelder også selv om du ikke har visst at du har blitt påført en skade.

Det at du kanskje ikke hadde kjennskap til ordningen med pasientskadeerstatning eller foreldelsesreglene, hindrer dessverre ikke at kravet blir foreldet.

Selv om det har gått mindre enn 20 år siden skaden skjedde, kan kravet likevel være foreldet. Fra du fikk kunnskap om at du hadde fått en skade til du melder en sak, må det ikke gå mer enn tre år.

 

Når fant du ut at du hadde fått en skade?

Ut fra svarene dine ser det ut som om kravet ditt kan være foreldet. I utgangspunktet har du en frist på tre år etter at skaden skjedde, for å søke erstatning.

Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du fikk kunnskap om

  • at du har fått en skade som følge av behandlingen
  • at skaden er varig, og gir et økonomisk tap

Fristen løper fra når du visste, eller burde ha visst om dette. Dette betyr at den som har fått en skade, selv har ansvar for å skaffe seg kunnskap om dette.

Det at du kanskje ikke hadde kjennskap til ordningen med pasientskadeerstatning eller foreldelsesreglene, hindrer dessverre ikke at kravet blir foreldet.

Ble du behandlet i Norge eller i utlandet?

Det ser ikke ut som om du har rett til erstatning.

Nordmenn som får en skade under behandling i utlandet kan ikke søke om erstatning fra NPE.

Hvis skaden skjedde under behandling i et av de nordiske landene, kan du søke om erstatning gjennom erstatningsordningen i det aktuelle landet.

Pasientskadeloven dekker bare utenlandske sykehus og leger, hvis det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester.

Skaden du har fått må skyldes feil behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. Hvis skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

Skaden din kan også skyldes bivirkning av medisiner.

 

Hvordan mener du skaden oppstod?

Du har svart at du har fått en legemiddelskade.

Hvis skaden skyldes bruk av medisiner som du selv har kjøpt i butikken eller reseptfritt på apotek, vil vi alltid vurdere skaden som en ren legemiddelskade, ikke som en pasientskade. Erstatningskravet vil da bli behandlet etter særskilte regler om legemiddelansvaret i produktansvarsloven. Du må i slike tilfeller bruke søknadsskjema som gjelder legemiddelskader når du melder saken til oss.

Vær klar over at en skade du mener skyldes en vaksine skal meldes som en pasientskade, ikke som legemiddelskade.

Hvis skaden skyldes bruk av medisiner som du har fått hos helsepersonell kan du også melde saken som en pasientskade. Hvis du ønsker å søke om erstatning for både bivirkninger av medisiner og svikt i behandlingen, fyller du ut skjema for pasientskade.

Er du i tvil om hvilket skjema du skal bruke, velg søknad om erstatning - pasientskade.

Ikke alle skader er omfattet av pasientskadeordningen. Vi må derfor vite om skaden din har skjedd under behandling i helsetjenesten eller under alternativ behandling. Du kan for eksempel har rett til erstatning hvis skaden har skjedd på et sykehus, men ikke hos en akupunktør.

 

Hvor i helsetjenesten har skaden skjedd?

Alternativ behandling, som for eksempel akupunktur, er normalt ikke dekket av pasientskadeordningen. Heller ikke all kosmetisk behandling er omfattet av pasientskadeordningen.

Alternativ behandling som er en del av den ordinære helsetjenesten er likevel dekket. For eksempel vil en fysioterapeut som utfører akupunktur som en del av behandlingen, være omfattet av ordningen.

For å ha rett til erstatning må du ha fått et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet (minst 15 prosent).

Eksempler på økonomisk tap:

  • inntektstap
  • utgifter (for eksempel legebehandling, medisiner, fysioterapi og transport)
  • arbeid i hjemmet (for eksempel husarbeid, vedlikehold av bolig og innkjøp)

 

Hvilket økonomisk tap har du fått som følge av skaden?

Selv om du ikke har hatt et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, kan du likevel ha rett til erstatning. Du må da ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

 

Mener du at du har fått en varig og betydelig skade?

Ut fra svarene dine, ser det ikke ut som om du har rett til erstatning.

Når det økonomiske tapet er under 10 000 kroner og du heller ikke har fått en varig og betydelig skade, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Hvis du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

Ut fra svarene dine, ser det ut til at du kan ha rett til erstatning.

Dette er ikke et endelig svar. Det kan vi først gi når vi har fått mer informasjon og har vurdert saken din.

For å ha rett til erstatning, må skaden din skyldes feilbehandling. Hvis skaden skyldes sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det har vært feilbehandling, har du normalt ikke krav på erstatning.

Ut fra svarene dine, ser det ut til at du kan ha rett til erstatning.

Dette er ikke et endelig svar. Det kan vi først gi når vi har fått mer informasjon og har vurdert saken din.

For å ha rett til erstatning, må skaden din skyldes feilbehandling. Hvis skaden skyldes sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det har vært feilbehandling, har du normalt ikke krav på erstatning.

Vi har for få opplysninger til å kunne si noe om saken.

For å ha rett til erstatning, må skaden din skyldes feilbehandling. Hvis skaden skyldes sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning. I tilfeller der det oppstår en skade, uten at det har vært feilbehandling, har du normalt ikke krav på erstatning.