Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. juni 2013

Denne forskningen får konsekvenser for hvordan NPE vurderer sakene med voksne som kan ha fått narkolepsi etter vaksineringen mot svineinfluensa.

Allerede fire medhold

– Vi har allerede gitt medhold til fire voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen med Pandemrix, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. Men, det kan være at det er enda flere som har rett til erstatning på dette grunnlaget, sier han.

Ny forskning får konsekvenser for saksbehandlingen

NPE har hatt flere saker på vent for å se konklusjonene i studier publisert i Sverige og Finland.

– Vi følger godt med på hva som skjer med forskningen rundt personer som har blitt vaksinert med Pandemrix, og når resultater som dette kommer frem, så er det naturlig at det får betydning for de vurderingene vi gjør, sier Jørstad.

Venter flere medhold

NPE har til nå mottatt totalt 17 saker som gjelder voksne og narkolepsi. Fire av disse har allerede fått medhold, og i åtte saker er det gitt avslag.

– Vi vil gå gjennom både de uavklarte sakene og alle avslagssakene med denne problemstillingen på nytt for å vurdere om disse erstatningssøkerne likevel kan ha rett til erstatning, sier Jørstad. Det er grunn til å tro at når vi har vurdert hver enkelt sak vil det bli gitt erstatning i flere av de 13 sakene.

Naturlig å se på sakene på nytt

Jørstad ser det som helt naturlig at NPE nå ser på et antall saker på nytt i lys av ny nordisk kunnskap.

- Det er omfattende, komplisert og tidkrevende å skaffe oversikt over alle mulige bivirkninger av denne vaksinen. Fortsatt er det mye uklarhet rundt virkningene av vaksinen. Når det nå foreligger nye studier som konkluderer med at det er en overhyppighet av narkolepsi også hos voksne som er vaksinert med Pandemrix, er det naturlig at vi trekker denne kunnskapen inn i vår vurdering av disse sakene.

Statens erstatningsansvar

- NPE er ansvarlig for å vurdere statens erstatningsansvar på dette området, og vi kan ikke vente i flere år før vi ferdigbehandler sakene. Vi må ta utgangspunkt i kunnskapen vi har i dag. Vi mener det er riktig å la usikkerheten rundt virkningene av vaksinen komme erstatningssøkerne til gode, avslutter Jørstad.

Totale tall for Pandemrix-sakene

Til nå har NPE fått inn 339 saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. 214 av disse sakene er ferdigbehandlet, og det er gitt avslag i 156 saker og medhold i 58 saker. 45 av medholdssakene gjelder barn og unge som har fått narkolepsi, og fire saker gjelder voksne som har fått narkolepsi. 11 saker er henlagt og 114 saker er fortsatt under behandling. Det er foreløpig utbetalt totalt over 45,5 millioner kroner i erstatning.