Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. november 2023

Hvorfor behandler NPE personopplysninger?
NPEs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger
Slik behandler vi personopplysninger
Lagring av opplysningene
Hvem får se personopplysningene dine?
Slik tar vi vare på personopplysningene dine
Databehandleravtale
Dine rettigheter etter personopplysningsloven
Behandlingsansvarlig og personvernombud
Retten til å klage til Datatilsynet
Nettstatistikk og brukerbevegelser

Hvorfor behandler NPE personopplysninger?

Formålet til NPE er å utrede og avgjøre om du har rett til erstatning etter pasientskadeloven. For å gjøre det må vi behandle personopplysninger.

I tillegg skal NPE bidra med statistiske data til skadeforebyggende arbeid og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Da bruker vi personopplysninger til å utarbeide statistikk og analyser. Vi bruker opplysningene i en form som gjør at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner.

Dersom personopplysninger blir brukt til forskning, vil dette skje i tråd med relevante lover og regler og samtykke blir innhentet der dette er påkrevd.

NPEs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag. NPE har dette grunnlaget i pasientskadeloven med forskrifter og i personopplysningsloven. I personopplysningsloven med personvernforordningen er artiklene 6 og 9 sentrale.

Slik behandler vi personopplysninger

NPE følger pasientskadeloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivlova og offentleglova. Det sikrer at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. Vi ber ikke om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å behandle saken din.

I de fleste sakene har vi behov for å innhente opplysninger fra andre. Dette kan for eksempel være:

  • informasjon fra Folkeregisteret
  • journalopplysninger fra helsepersonell, som fastlege og sykehus
  • dokumenter fra NAV
  • skatteopplysninger

NPE har hjemmel i pasientskadeloven § 10 a til å innhente taushetsbelagte opplysninger som er nødvendige for utredningen av erstatningssaken. Hvis NPE trenger opplysninger som ikke er omfattet av lovhjemmelen, vil NPE kontakte erstatningssøker for å få en egen fullmakt til å innhente slike opplysninger. 

Opplysningene vi henter inn vil vi bare bruke til det formålet de er hentet inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem til andre formål.

Blant annet bruker vi personopplysninger for å utvikle og forbedre systemer og saksbehandlingsprosesser. Dette for å kunne gi raskere saksbehandling og sørge for likebehandling.

Lagring av opplysningene

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet. Vi har likevel plikt etter arkivlova til å lagre alle opplysningene i forbindelse med saksbehandlingen. Vi må oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet. I utgangspunktet blir personopplysningene lagret mellom 25–30 år, før de blir overført til Riksarkivet.

Hvem får se personopplysningene dine?

De som behandler saken din i NPE får tilgang til personopplysningene dine. Hvis vi bruker en sakkyndig til å vurdere saken din, får hun eller han også tilgang til personopplysningene dine.

Når vi henter inn personopplysninger om deg (for eksempel fra behandlingsstedet), må vi sende over søknaden om erstatning og samtykket ditt.

Hvis du har fullmektig i saken, vil også fullmektigen få tilgang til opplysningene i saken.

Slik tar vi vare på personopplysningene dine

Vi har rutiner for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. Det er bare de ansatte som har behov i arbeidet sitt, som har tilgang til personopplysningen dine.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt. Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine til andre. Det gjør vi bare om du samtykker, eller en lovhjemmel fritar oss fra taushetsplikten.

Databehandleravtaler

Vi har avtaler med eksterne leverandører om forskjellige nødvendige tjenester, for eksempel it-tjenester og poståpning. Vi har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene. Disse avtalene regulerer hvordan leverandørene skal behandle personopplysninger på vegne av oss. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med oss. De har samme taushetsplikt som ansatte i NPE.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Her ser du hvilke rettigheter du har og hvor du kan henvende deg hvis du har spørsmål:

Informasjon

Du har rett til å få forståelig informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Du skal få vite formålet, rettsgrunnlaget og dine rettigheter som registrert.

Innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler og har lagret om deg. Hvis du har en sak hos oss, har du også rett til innsyn i saksdokumentene.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for behandlingen av saken din. Du kan kreve at opplysningene om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du har også rett til å legge til korrekte opplysninger. Vi kan ikke rette opplysninger vi har hentet inn fra andre (for eksempel i journaler).

Sletting

I spesielle tilfeller kan du ha rett til å få slettet opplysninger om deg, hvis vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene. Vi kan ikke slette opplysninger som er hentet fra andre.

Krav om innsyn skal besvares innen 30 dager, med mindre kravet er så omfattende at vi har behov for å bruke lengre tid. Hvis vi må bruke lengre tid, vil du motta en melding fra oss om dette før det har gått 30 dager.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

I NPE er det direktøren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.
Kontaktinformasjon:

Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: 22 99 45 00
E-post: npepost@npe.no

NPE har eget personvernombud som kan gi generelle råd og veiledning om personvern.
Kontaktinformasjon:

Norsk pasientskadeerstatning, Personvernombudet, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: 22 99 45 00
E-post: personvernombud@npe.no

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Retten til å klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er brudd på personvernet, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Informasjon om hvordan du går fram finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Nettstatistikk og brukerbevegelser

Vi bruker analyseverktøyet Plausible. Les mer om Plausibles personvernerklæring.