Lovendring om innhenting av taushetsbelagte opplysninger

Fra 1. juli 2023 har NPE lovhjemmel i pasientskadeloven til å innhente taushetsbelagte opplysninger, som er nødvendige for å behandle erstatningssaken.

Print Bokmål | Nynorsk | 27. June 2023

Tidligere ba vi om samtykke fra erstatningssøker for å innhente opplysningene. Den nye bestemmelsen i pasientskadeloven § 10 a regulerer hvem vi kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra.

Hvis vi i forbindelse med utredningen av saken trenger taushetsbelagte opplysninger, som ikke er omfattet av lovhjemmelen, vil vi kontakte erstatningssøker for å få en egen fullmakt til å innhente slike opplysninger.

Hvem gjelder lovendringen for?

Lovhjemmelen gjelder for de som har sendt inn et søknadsskjema til NPE, og for de som klager på vedtak i saken sin til Pasientskadenemnda, etter 1.juli 2023.

For de som sendte inn søknadsskjema før 1. juli 2023, henter vi inn taushetsbelagte opplysninger på bakgrunn av samtykket vi allerede har mottatt.