Stor økning i erstatningskrav etter tannbehandling

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 40 prosent flere søknader om erstatning etter behandling hos tannleger i første halvår i år enn i samme periode i fjor.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. July 2023

De vanligste grunnene til at det gis erstatning for feilbehandling er i forbindelse med rotbehandling, kronebehandling og brobehandling.

450 nye krav

Vel 450 tannlegepasienter har krevd erstatning i første halvår. På samme tid i fjor var tallet 322 søknader. Det tilsvarer en økning på 40 prosent

- Det er for tidlig å si om den kraftige økningen skyldes tilfeldige svingninger eller noe annet. Så snart vi har gått gjennom de nye sakene, vil vi vite med større sikkerhet, sier avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Kathrine Kjemphol Nygård

Kathrine Kjemphol Nygård.

Pandemien

Den norske tannlegeforening er også usikker på grunnen til den kraftige økningen, men peker på flere mulige årsaker:

  • Informasjon hos tannlegene om retten til å søke erstatning kan være en grunn til at flere benytter seg av muligheten.
  • En annen er etterslepet fra pandemien. Under pandemien måtte tannlegekontorene holde stengt en lengre periode hvor pasienter ble kun tilbudt akuttbehandling.

- Også etter nedstengingen har mange pasienter utsatt og kansellert tannlegebesøket. Erfaringer fra flere land tyder på at dette, kombinert med småspising og mer usunn kost på hjemmekontor, kan ha ført til at flere har fått større behandlingsbehov.

Det mener presidenten i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem. Han påpeker også at folk skifter tannlege oftere enn før og stiller spørsmål ved tidligere behandlingsvalg.

- Det er fortsatt relativt kort tid siden samfunnet åpnet igjen. Det er først på sikt vi vil se om tannhelse under pandemien fører til flere krav til oss, sier Kjemphol Nygård i NPE.

Medhold og avslag

Av de 450 tannpasientene som har krevd erstatning i år har de fleste verken fått ja eller nei ennå. Søknadene er fortsatt til behandling. Men en oversikt over hva som har blitt behandlet så langt i 2023, viser at 155 erstaningssøkere har fått medhold mens 139 har fått avslag.

Det ble i alt utbetalt 14 millioner kroner i erstatninger etter behandling hos tannleger, sammenlignet med ni millioner første halvår i fjor.

- Grunnen til økningen i utbetalingene er at noen få personer har fått store beløp på over en million kroner. Det er ikke en generell økning i erstatningsnivået, understreker avdelingsdirektøren i NPE.

Lave tall til tross for økning

- Enhver feilbehandling hos tannlegen er selvsagt en for mye. Samtidig er det viktig å se tallene i sammenheng med antall behandlinger. Tannleger treffer i overkant av tre millioner pasienter i løpet av året, og mange av dem har flere behandlinger årlig, da er antall klager egentlig veldig lavt, sier presidenten i Tannlegeforeningen.

Vil du klage?

  1. Norsk pasientskadeerstatning: Alle som mener at de er blitt feilbehandlet hos tannlegen kan melde inn krav hos NPE. For at du som pasient skal ha rett til erstatning, må skaden skyldes behandlingen og svikt i denne. Videre må skaden ha ført til et økonomisk tap på over 10 000 kroner. Det anbefales likevel å snakke med tannlegen først. Mange saker løses i dialog mellom tannlegen og pasienten.
  2. Tannlegeforeningenes lokale klagenemnder: Klagenemndene skal bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF). De skal være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum. I tillegg bidrar de i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.
  3. Helsetilsynet (ekstern lenke): Pasienter kan be statsforvalteren i sitt fylke om å vurdere saker om for eksempel faglig uforsvarlig behandling, dårlig kommunikasjon og avvisning fra øyeblikkelig hjelp.

Fakta om erstatningskrav til NPE etter tannlegebesøk

  • 450 tannpasienter har søkt om erstatning første halvår 2023. I samme periode i fjor søkte 322 tannpasienter om erstatning. Det er en økning på 40 prosent.
  • 294 erstatningskrav fra tannpasienter ble behandlet første halvår 2023.  155 av dem fikk medhold og 139 fikk avslag. Det betyr at 53 prosent fikk ja mens 47 prosent fikk nei.
  • Totalt økte NPEs utbetalinger innen tannhelse fra 9 til 14 millioner kroner, fra første halvår i fjor, til i år.
  • Tre utbetalinger første halvår i år er over én million kroner, alle tre gjelder nerveskader etter tanntrekking.

To eksempler på pasienter som har søkt pasientskadeerstatning

En fikk erstatning, en annen fikk avslag.

Medhold

En kvinne gikk til samme tannlege gjennom mange år. Da hun byttet tannlege, ble det avdekket et stort behov for mer behandling av tennene. Det var mye karies, store lappede fyllinger og mye overheng. Det ble avdekket svikt ved diagnostisering av karies på mange tenner og utført behandling, flere ufullstendige rotfyllinger og mange dårlig tilpassede fyllinger. Kvinnen fikk medhold i søknaden sin, fordi det var svikt i helsehjelp.

Avslag

En mann fikk komposittfyllinger i fire tenner i overkjeven. Det ble gitt informasjon om at fyllingene var store og at det var fare for tannrotbetennelse i fremtiden. En måned senere ble det betennelse i to av tennene. Den ene ble rotfylt og den andre observert.  Mannen fikk avslag på sin søknad om erstatning, fordi det ikke var svikt i tannbehandlingen.

Pressekontakt