Diabetes – nyresvikt – medhold

En mann søkte erstatning for at han utviklet kronisk nyresvikt på grunn av manglende oppfølging av diabetes og nyrefunksjon. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Mannen hadde fått påvist diabetes. Undersøkelse av øynene viste at han hadde forandringer på netthinnene forårsaket av diabetes. Dette tydet på at han hadde gått med uoppdaget diabetes en tid. Over flere år ble han med ujevne mellomrom fulgt opp hos fastlegen og øyelege med kontroll av øynene og medisinering mot høyt blodtrykk. Det ble også noen ganger tatt blodprøver med kontroll av kreatininverdien. Relativt tidlig i forløpet ble kreatinin målt forhøyet. Verdien steg utover de neste to – tre årene, uten at mannen ble henvist videre til spesialist for kontroll av nyrefunksjonen.

En tiårs periode etter at diabetes ble diagnostisert, ble mannen akutt innlagt på sykehus med livstruende nyresvikt. Da hadde ikke nyrefunksjonen vært målt de siste fire årene, selv om kreatininkonsentrasjonen i blodet ble målt forhøyet og stadig stigende i årene før. Det ble satt i gang dialysebehandling tre ganger i uken. Dette pågikk over flere år, inntil mannen fikk transplantert ny nyre.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin og en sakkyndig spesialist i indremedisin vurderte saken.

Vi mente at mannens diabetes og nyrefunksjon ikke ble fulgt opp i tråd med god medisinsk praksis. Etter retningslinjene skal pasienter med stigende kreatininverdi henvises til nyrelege når nyresvikten er moderat. Det betyr at mannen skulle vært henvist til spesialist for videre utredning og behandling på tidspunktet da blodprøvene viste at kreatininverdien begynte å øke. Det vil si rundt syv år før han ble innlagt på sykehus med akutt nyresvikt.

Hadde han blitt henvist til nyrelege på riktig tidspunkt, ville han umiddelbart fått nøye behandling og oppfølging for høyt blodtrykk. Med riktig behandling var det sannsynlig at han ville unngått nyresvikten og dialysebehandlingen.

Mannen har rett til erstatning.