Søke erstatning på vegne av pasienten - fullmakt

Normalt er det den som har fått en pasientskade som søker erstatning. I en del tilfeller ønsker pasientene at andre søker for dem.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. desember 2020

Pasienter som har fått en pasientskade søker vanligvis selv erstatning i NPE.

For at pasienter skal kunne søke erstatning hos oss, må de være i stand til å gi samtykke til at vi innhenter opplysninger og utreder saken, såkalt samtykkekompetent. Hvis de ikke er samtykkekompetente, må det oppnevnes en verge, se www.vergemål.no. Vergen må da fylle ut søknadsskjemaet.

Erstatningssøker ønsker å bruke fullmektig

Erstatningssøker må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos NPE. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner. Fullmektig kan da skrive under på søknadsskjemaet. I tillegg til fullmakten må NPE ha kopi av gyldig legitimasjon fra erstatningssøker; som pass, førerkort eller bankkort med personnummer.

Mer om fullmakt

Erstatningssøker ønsker å bruke advokat

Advokaten skriver under søknadsskjemaet. Erstatningssøker trenger ikke å gi egen fullmakt, fordi advokaten i kraft av sin tittel har fullmakt til å representere erstatningssøker.

Erstatningssøker kan ikke skrive under på søknadsskjemaet

I noen saker er det slik at erstatningssøker rent fysisk ikke har mulighet til å skrive under på søknadsskjemaet, som for eksempel ved lammelser, amputasjoner, etter slag eller lignende.

I slike saker må NPE få en formell legeerklæring, helst fra behandlingssted eller fastlege, som beskriver situasjonen og hvorfor erstatningssøker selv ikke kan skrive under. Erklæringen må si hvem som skal representere erstatningssøker i saken.

Erstatningssøker er mindreårig

Når erstatningssøker er et mindreårig barn, vil foreldrene som har foreldreansvar være verge for barnet. De vil da kunne søke erstatning på vegne av erstatningssøker.

Dersom foreldrene ikke har foreldreansvar eller er døde, vil det være oppnevnt annen verge. NPE må ha bekreftelse på at den som melder saken er oppnevnt som verge for barnet.

Ved dødsfall

Dør en pasient mens saken er under behandling, kan arvingene velge å fortsette saken for å få dekket egne utgifter knyttet til dødsfallet. Dette kan for eksempel være utgifter til begravelse.

Det er også mulig å søke erstatning for tap av forsørger.

Er pasienten død, må den som søker erstatning legge ved kopi av skifteattest eller annen dokumentasjon som viser hvem som er arveberettiget etter pasienten.