Bruk av advokat

Når du søker om erstatning får du nødvendig hjelp fra oss, og vil normalt ikke ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekket i noen tilfeller. Hvis du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå direkte til advokaten. Jobben til advokaten er så å formidle kopier av brev og annen informasjon videre til deg.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. november 2023

Når du vurderer å søke om erstatning

I denne fasen blir ikke utgifter til advokat dekket. Kontakt oss på telefon om du lurer på om du bør søke erstatning, eller om du har andre spørsmål. Vi har spesialkompetanse, både medisinsk og juridisk, og vil gi deg veiledning og informasjon. Vi har ingen egeninteresse i om du søker erstatning eller ikke. Pasientombud og helsepersonell kan også i mange tilfeller hjelpe deg og gi deg innspill til vurderingen.

Utfylling av søknadsskjema

Hvis den som søker om erstatning har vansker med å kommunisere med oss, kan det i noen få tilfeller være mulig å få dekket utgifter til hjelp fra advokat for å fylle ut søknadsskjema og til å følge opp saken mens den blir behandlet hos oss. Det kan være hvis erstatningssøkeren har vansker med å lese, skrive eller snakke. Andre eksempel er om den som søker ikke snakker norsk, eller ikke er i stand til å ta vare på egne interesser på grunn av reduserte mentale evner. Pasientombud og helsepersonell kan også i mange tilfeller hjelpe til med å fylle ut søknadsskjemaet.

Vi kommuniserer med advokaten

Hvis du har advokat, vil all korrespondanse gå direkte til advokaten. Det vil være advokaten vi kontakter hvis vi har spørsmål om noe som gjelder saken din. Advokaten vil hele tiden bli orientert om hva som skjer, gjennom kopier av brev vi sender ut eller mottar. Det er advokatens oppgave å formidle all informasjon videre til deg.

Ved klage på vedtak

Hvis du får avslag, kan du klage på vedtaket til Pasientskadenemnda. Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken. Vi vil informere deg om muligheten til å klage hvis du får et avslagsvedtak, og du skal da sende klagen din til oss innen tre uker. Vi dekker vanligvis ikke utgifter til advokat for å hjelpe deg med å klage på vedtaket. Hvis du velger å bruke advokat, og det viser seg at klagen fører til omgjøring og medhold, får du dekket rimelige og nødvendige utgifter du har hatt i forbindelse med å utforme klagen, og mens den har vært til behandling.

Når NPE skal finne fram til erstatningens størrelse

Hvis du har rett til erstatning, vil vi finne fram til erstatningens størrelse. I denne fasen av saksbehandlingen trenger vi nye innspill og mer informasjon fra deg. Saksbehandleren vår kartlegger følgene av skaden, hvilke økonomiske konsekvenser den allerede har gitt deg, og hvilke konsekvenser den kan få i framtiden.

I denne fasen kan du få dekket utgifter til advokathjelp i rimelig og nødvendig omfang. Du kan kreve å få forhåndsgodkjenning av oss på hvilke advokatutgifter som kan dekkes.

Typiske oppgaver en advokat kan hjelpe deg med:

  • sende over dokumentasjon som vi spør etter
  • veilede deg og være kontaktledd mellom oss og deg
  • kartlegge de økonomiske konsekvensene skaden har ført til, og sende oss en redegjørelse for hva du krever erstatning for
  • vurdere beløpet du får tilbud om i erstatning fra oss

Dekker NPE utgifter til advokat? 

Hvis du har bestemt deg for å bruke advokat når du søker erstatning, kan du kontakte oss for å få en vurdering av om vi vil dekke utgiftene. Det er viktig at du har en konkret begrunnelse for hvorfor det vil være riktig at vi skal dekke disse utgiftene.

Hvis vi dekker utgiftene til advokaten din, kan ikke advokaten kreve noen penger av deg for arbeidet. Et eksempel på dette er hvis advokaten ønsker å få dekket inn forskjellen mellom det vi betaler, og det advokaten vanligvis tar som timespris. Det er vi som dekker alle advokatens utgifter.