Fagnotater og regelverk

Interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

Internt fagnotat om habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Informasjonssvikt

Internt fagnotat om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Pasientskade - noen grensetilfeller

Internt fagnotat om hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved beregning av erstatningen.

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Pasientskadeloven og forskrifter

Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste 1.1.2003 og for privat helsetjeneste 1.1.2009.

Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett. Oversikten ligger på hjemmesiden til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Overgangsregler

I pasientskadelovens § 21 omtales overgangsregler for ansvaret for pasientskader som er voldt før loven trådte i kraft 2003, (2009 for privat helsetjeneste). NPE skal også behandle slike skader.

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.