Resultater

Print Bokmål | Nynorsk | 5. September 2019

Samlet for alle helseforetakene

I resultatgjennomgangen vil vi først vise en samlet oversikt før vi går til en mer detaljert oversikt for det enkelte helseforetaket. Ved gjennomgang av hvert helseforetak, tar vi både med eksempler på saker som er funnet igjen i avvikssystemet og saker som ikke er det. Vi har valgt ulike eksempler for å vise bredden i type skader.

Tabellen under viser antall NPE-saker, antall av disse sakene som ble funnet igjen hos det enkelte helseforetaket, og funnet igjen samsvarsprosenten mellom de to.

Helseforetak Antall NPE-saker Antall i avvikssystem Samsvarsprosent
Akershus universitetssykehus 123 39 32 %
Diakonhjemmet sykehus 24 8 33 %
Lovisenberg diakonale sykehus 14 5 36 %
Oslo universitetssykehus 156 73 47 %
Sykehuset i Vestfold 44 26 59 %
Sykehuset i Telemark 75 18 24 %
Vestre Viken 110 44 40 %
Sykehuset Innlandet 100 18 18 %
Sørlandet sykehus 100 30 30 %
Helse Bergen 111 38 34 %
Helse Stavanger 62 24 39 %
Helse Fonna 54 15 28 %
Helse Førde 36 7 19 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge 68 25 37 %
Nordlandssykehuset 70 13 19 %
Helgelandssykehuset 16 0 0 %
Totalt 1163 383 33 %

Den totale samsvarsandelen er på 33 prosent. For det enkelte helseforetaket varierer andelen fra 0 til 59 prosent. Det må understrekes at antallet saker kan være få for noen av helseforetakene, og tilfeldige variasjoner kan spille en rolle.

Tabellen og grafen under viser den samlede fordelingen på medisinske områder. «Ja» betyr at saken finnes både i avvikssystemet og hos NPE, «Nei» betyr at saken ikke finnes i avvikssystemet, kun hos NPE. De tre største medisinske områdene, ortopedi, svulster og kreft og gastrokirurgi, utgjør til sammen 65 prosent av sakene. Ortopedi alene utgjør nesten 40 prosent.

Samsvarsandelen varierer fra 13 prosent for ortopedisakene til 67 prosent for psykiatri.

Medisinsk område Ja Nei Totalt Andel Samsvarsprosent
Ortopedi 55 379 434 37 % 13 %
Svulster og kreft 84 133 217 19 % 39 %
Gastrokirurgi 51 52 103 9 % 50 %
Hjertesykdommer 23 30 53 5 % 43 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 21 23 44 4 % 51 %
Infeksjonssykdommer 21 19 40 3 % 53 %
Karsykdommer 18 22 40 3 % 46 %
Psykiatri 24 12 36 3 % 67 %
Nevrologi 17 15 32 3 % 53 %
Fordøyelsessykdommer 9 11 20 2 % 45 %
Føde (skade barn) 6 13 19 2 % 32 %
Nevrokirurgi 7 8 15 1 % 47 %
Anestesiologi 6 7 13 1 % 46 %
Urologi 5 8 13 1 % 38 %
Øyesykdommer 4 8 12 6 % 44 %
Annet 32 40 72 6 % 44 %
Totalt 383 780 1163 100 % 33 %

graf_resultater.png

Figuren viser antall saker fordelt på medisinsk område. De grå feltene viser det totale antallet NPE-saker, mens det grønne feltet viser andelen av disse som ble funnet igjen i de lokale avvikssystemene.