Ordningens historie

Print Bokmål | Nynorsk | 18. May 2020

1. Bakgrunn for ordningen
2. Forskrift av 2009

3. Endring av forskrift i 2013
4. Nye tilskuddssatser fra 2016
5. Endring av forskrift fra 2020 - tilskuddsatser og risikoklasser

1. Bakgrunn for ordningen

Fra 2009 fikk Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ansvaret for å behandle erstatningssaker fra privat helsetjeneste.

Bakgrunnen var å sikre at alle pasienter har den samme tryggheten ved en eventuell pasientskade, uavhengig av om behandlingen har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste.

Ordningen innebærer at alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen dekker kostnadene til erstatning til pasienter og pårørende. I tillegg dekker den kostnadene til å utrede sakene.

2. Forskrift av 2009

I 2009 inkluderes privat helsetjeneste i pasientskadeloven. Da får pasienter samme rettigheter, uavhengig av offentlig eller privat behandling.

Alle pasientskader som har skjedd etter 01.01.2009 blir behandlet etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor.

3. Endring av forskrift i 2013

Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» ble vedtatt 08.01.2013. Endringene trådde i kraft 01.02.2013.

Nedenfor finner du en kort omtale av endringene som ble vedtatt. Utfyllende informasjon om hvert av punktene, samt frister, priser og praktiske opplysninger finner du i "Forskrift om endring..." i lenkeboksen til høyre.

Unntak fra tilskuddsplikt
Organisasjoner og foreninger som av og til sørger for helsehjelp med små årsverksandeler i forbindelse med arrangementer, som idrettsarrangementer og lignende, er unntatt fra å måtte betale tilskudd til NPE.

Meldeplikt for endringer
Det er bare endringer i virksomheten som skal meldes inn til NPE innen 1. februar. Dette gjelder endring i antall og sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk.

Se lenken "Forskrift om endring..." i boksen til høyre for egne frister for melding om ny virksomhet, opphør av virksomhet og endring av adresse, telefon og annen kontaktinformasjon.

Tilskudd - priser
Prisene (tilskuddssatsene) er endret i tråd med de erfaringene man har gjort i den perioden privat helsetjeneste har vært omfattet av ordningen. Tabellen viser beregnet risikogruppe for helsepersonellgruppene og hva den årlige prisen vil bli.

4. Nye tilskuddssatser fra 2016

Fra og med 01.01.2016 økte tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om endringene i satsene her.

Erstatningsordningen skal være selvfinansierende
Aktørene i privat helsetjeneste skal fullt ut dekke kostnadene knyttet til pasientskadesaker fra dette området. De har plikt til å betale tilskudd til NPE til dekning av alle fremtidige kostnader (saksbehandling, advokatbistand og eventuell erstatning), knyttet til skader som måtte ha inntruffet i det aktuelle året. Det kan gå flere år før alle skader inntruffet i et bestemt år er ferdig behandlet. Derfor er det nødvendig å ha et fond med tilstrekkelig kapital for å dekke framtidige forpliktelser.

Tilskuddssatsene beregnes blant annet ut fra skadehyppighet, skadeomfang og erstatningsutbetalinger innenfor ulike helsepersonellgrupper.

Oppdaterte tilskuddssatser fra 1. januar 2016
Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte nye tilskuddssatser fra januar 2016. Endringene ble gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke utgiftene til pasientskadesakene fra dette området.

Satsene gjelder fra 01.01.2016 og ble lagt til grunn for fakturering av tilskudd i 2016.

Vi minner om at alle nye virksomheter i privat helsetjeneste har plikt til å registrere seg i NPE.

5. Endring i forskrift fra 2020 - tilskuddssatser og risikoklasser

Fra og med 01.01.2020 endres § 10 til Tilskuddssatser og risikoklasser. Det betyr at det er endringer i tabellen NPE bruker som grunnlag for fastsettelse av tilskudd etter § 5.

Du finner lenke til den oppdaterte tabellen på Lovdata til høyre på siden når endringene er kunngjort.