Organisasjon

Strategiske mål, verdiar og oppgaver

Strategi for verksemda i perioden 2019-2023, verdiar og oppgåver.

Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Årsrapportar

Gjennom årsrapporten ynskjer NPE å gi innsyn i sentrale sider ved verksemda. Rapporten gir ei oversikt over dei viktigaste aktivitetane som skjedde sist år og peikar på nokre av utmaningane vi ser i tida framover.

Finansiering av ordninga

Kven eig NPE, og korleis blir pasientskadeordninga finansiert?

Personvernerklæring

Her finn du generell informasjon om korleis Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar personopplysingar og kva rettar du har.