Tilskotsplikt for privat helseteneste

Alle verksemder og autoriserte helsepersonell som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta, skal betale tilskot til NPE. Tilskotsordninga fungerer som ei profesjonsforsikring for privat helseteneste. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om denne tilskotsordninga.

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste

I portalen for privat helsetjeneste skal virksomheter som yter private helsetjenester registrere helsepersonellnummer, stillingsprosent og andre opplysninger, slik at virksomheten dekkes av tilskuddsordningen i NPE.

Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du har melde- og tilskotsplikt til NPE.

Kven har meldeplikt?

Alle verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Denne tilskotsordninga sikrar at pasientar som har fått ein skade etter feilbehandling, får den erstatninga dei har krav på.

Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Avgrensingar om meldeplikta

Her finn du informasjon om kven som skal melde inn og betale tilskot til NPE.

Kollektivavtalar

NPE har inngått kollektivavtalar med fleire foreiningar. Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva foreiningar som har ein slik kollektivavtale.

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finn du informasjon om tilskotsordninga som er spesielt knytt til profesjonsgruppene tannlegar og legar. Den generelle informasjonen om tilskotsordninga som du finn i menypunkta over, gjeld elles òg for tannlegane og legane.

Informasjon om ordninga og regelverk

Her finn du informasjon om regelverket knytt til tilskotsordninga for privat helseteneste.

Kontakt oss for spørsmål om tilskuddsplikten

Trenger du råd og veiledning knyttet til tilskuddsordningen, eller trenger du hjelp til å finne ut hva dere skal betale i tilskudd? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.