Hva skal til for å få erstatning for en legemiddelskade?

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett på erstatning for bivirkningsskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning. Hvis du har krav på erstatning, er det i hovedsak det økonomiske tapet ditt som blir dekket.

Dette legger vi vekt på, når vi vurderer om du har rett til erstatning:

  • helsetilstanden din før bruken av legemiddelet
  • legemidlets betydning for sykdommen
  • legemidlets forutsatte og faktiske virkninger
  • skadens art og omfang

Skaden må skyldes bivirkninger

I utgangspunktet må skaden skyldes innholdet i et legemiddel. Du får ikke erstatning for kjente bivirkninger, som går over når du slutter å bruke legemiddelet. Kjente bivirkninger er noe du må tåle, hvis legemiddelet er nødvendig og effektivt i behandling av den sykdommen du har.

Du må ha et økonomisk tap

For å ha krav på erstatning, må du ha et økonomisk tap. Dette kan være inntektstap, tap av forsørger eller økte utgifter til for eksempel legebehandling, medisiner eller transport som ikke blir refundert.

Hvis du har fått en varig eller betydelig skade, kan det utbetales menerstatning selv om du ikke har hatt noe økonomisk tap. Menerstatning skal kompensere for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Den medisinske invaliditeten må da være på 15 prosent eller mer.

Du kan ikke kreve erstatning for tort og svie.

Saken må ikke være for gammel

En skade må meldes senest tre år etter at du fikk kunnskap om at skaden skyldes legemiddelbruk. Legemiddelet må være gitt til deg etter 1. juli 1989.

Legemiddel gitt etter 1989

Ordningen gjelder for legemidler gitt til forbruk etter 1. juli 1989. Hvis du har fått en skade som følge av legemiddel gitt før dette tidspunktet, må du fremme erstatningskravet direkte mot produsenten av legemiddelet.