Hva dekker erstatningen?

Informasjon om hva vi dekker ved erstatning for pasientskade.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. april 2019

Erstatningen skal beregnes etter lov om skadeserstatning og praksis fra domstolene. 

Vi dekker først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan ikke få erstatning for "tort og svie".

Dersom du får medhold i kravet ditt om erstatning, har du først og fremst krav på å få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av skaden. Har du blitt arbeidsufør som følge av skaden, dekker vi tapt inntekt. Vi vil også kunne dekke nødvendige og rimelige utgifter. Det er derfor viktig at du tar vare på aktuelle kvitteringer.

Vi dekker ikke utgifter som dekkes av andre, for eksempel NAV som dekker ulike utgifter ved sykdom og skade. Treningsutstyr av forskjellig art, samt tekniske hjelpemidler vil vanligvis kunne kreves dekket av hjelpemiddelsentralen. Du må derfor undersøke hva du kan få dekket av NAV og hjelpemiddelsentralen.

Hvis du har fått en varig og betydelig skade, det vil si over 15 prosent medisinsk invaliditet, kan du ha rett til menerstatning. Menerstatning er en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden.

Vi vil veilede deg underveis om hvordan vi går fram for å finne riktig erstatning.

Beregning av erstatningen er helt individuell. Vi kan derfor ikke si noe generelt om hvor stor erstatningen blir etter en bestemt skade.