Slik beregner vi erstatningen din

Hvis du har rett til erstatning, vil vi beregne størrelsen på erstatningen etter skadeserstatningsloven.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

De vanlige erstatningspostene er:

  • menerstatning
  • inntektstap
  • arbeid i hjemmet
  • utgifter

Erstatningen omfatter både tap du har hatt (påført tap) og tap du vil få i framtida. Du får renter på påført tap, og erstatning for skatteulempe på framtidig tap. De framtidige årlige tapene skal utbetales som et engangsbeløp. Du vil finne mer informasjon om dette nedenfor.

Du får menerstatning hvis skaden er varig og betydelig

Hvis du har fått en varig og betydelig skade, har du rett på menerstatning. Menerstatning gis for tapt livskvalitet, uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap.

Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år.

Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

Beregningen bygger på medisinsk invaliditetsgrad, alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp.

Du får dekket den inntekten du taper på grunn av skaden

Har du hatt eller vil få et inntektstap som følge av skaden, skal tapet dekkes. For å beregne tapet sammenlignes inntekt med og uten skaden, og det er denne differansen som skal dekkes. Erstatningen skal dekke nettotapet. Du skal sitte igjen med det samme disponible beløpet etter at skatten er trukket fra, som om skaden ikke hadde skjedd. Ved beregningen av erstatningen trekker vi fra ytelser du får som følge av skaden, for eksempel uføreytelser og stønader. I tillegg må vi ta med i beregningen at du vil spare utgifter ved ikke å være i jobb, for eksempel reiseutgifter, fagforeningskontingent og innskudd til pensjonsordninger. Vi vil også ta hensyn til om du har fått rett til særfradrag som følge av skaden. Du må betale skatt av erstatningen for inntektstap fram til nå, og denne skatten er plusset på erstatningen. Erstatning for framtidig nettotap vil normalt beregnes fram til pensjonsalder (framtidig tap). Det kan også være aktuelt å gi erstatning for tap i pensjon.

Erstatningen dekker utgiftene dine til hjelp i hjemmet

Har skaden gjort at du ikke lenger kan utføre de vanlige oppgavene i hjemmet, skal vi dekke utgifter til å få utført dette. Vanlige oppgaver er for eksempel husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, plenklipping, snømåking og innkjøp. Erstatningens størrelse vil avhenge av skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon med mer. Du må bidra til å begrense følgene av skaden ved å omstille og innrette deg etter den nye situasjonen. Det forventes en omfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet så langt dette er mulig. Rettspraksis med å dekke utgifter til arbeid i hjemmet ligger på et nøkternt nivå.

Hvilke andre utgifter dekker vi?

Rimelige og nødvendige utgifter som skyldes behandlingsskaden, skal dekkes. Det mest vanlige er utgifter i forbindelse med legebehandling, medisiner, fysioterapi og transport. I noen saker vil det også være aktuelt å dekke utgifter til tilpasning av bolig og til hjelp i hverdagen. Erstatningen omfatter utgifter fram til i dag (påførte utgifter), og sannsynlige utgifter framover (framtidige utgifter). Vi dekker ikke utgifter som dekkes av andre, for eksempel NAV som dekker ulike utgifter ved sykdom og skade. Treningsutstyr av forskjellig art og tekniske hjelpemidler vil vanligvis kunne kreves dekket av hjelpemiddelsentralen. Du må derfor undersøke hva du kan få dekket av NAV og hjelpemiddelsentralen.

Du får dekket renter på tap du har hatt til nå

Du har krav på renter på tap du har hatt fram til nå. Når det gjelder inntektstap beregnes renter av nettotapet. Renter regnes for hvert tapsår, men tidligst fra en måned etter at vi mottok søknad om erstatning i saken.

Slik beregner vi det framtidige tapet

Erstatning for framtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil du få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen trekker vi fra den avkastningen, for eksempel renteinntektene, du vil få på beløpet. Dette kalles kapitalisering og kan illustreres med et eksempel: Et framtidig tap på kr 10 000 per år i ti år ville med en utbetaling på kr 100 000 innebære et overskudd. Dette er fordi du i løpet av de ti årene får renter på erstatningsbeløpet. Ettersom vi gjør fradrag for disse renteinntektene, vil utbetalingen bli på kr 82 700.

Må du betale skatt av erstatningen?

Du får utbetalt et engangsbeløp for å dekke det framtidige tapet, jf. ovenfor. Du må betale skatt på renteinntekter og annen avkastning av dette beløpet. Videre kan utbetalingen fra oss innebære at du må betale formuesskatt. For å kompensere for denne skatteulempen, gir vi et tillegg i erstatningen.

Du skal ikke betale skatt av erstatning for

  • menerstatning
  • framtidig inntektstap
  • arbeid i hjemmet
  • utgifter

Du skal betale skatt av erstatning for

  • inntektstap fram til nå (påført inntektstap)
  • renter

Vi innberetter erstatningsutbetalingene til skatteetaten. Gjelder erstatningen påført inntektstap over flere år, bør du sende et vedlegg til skattemeldingen din som viser hvilke år erstatningen gjelder, samt beløp for de enkelte år.

Ta kontakt hvis du har behov for forskudd

Det vil ta noe tid før vi kan treffe et endelig vedtak om erstatningens størrelse. Det kan derfor være aktuelt å utbetale deler av erstatningen underveis. Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du har behov for dette.

Trenger du advokat?

Saksbehandleren vår vil samarbeide med deg for å få alle de opplysningene vi trenger for å beregne riktig erstatning. Hvis du likevel ønsker hjelp av en advokat under erstatningsberegningen, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til dette. Hva som er rimelig og nødvendig omfang på bistanden vurderer vi konkret i hver enkelt sak. Har du advokat vil all korrespondanse gå direkte til advokaten.

Vi kan hente inn ytterligere opplysninger

I forbindelse med erstatningsberegningen kan det være aktuelt at vi innhenter ytterligere journaler og dokumentasjon blant annet fra NAV og skattekontor. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å søke etter offentlig tilgjengelige opplysninger på internett.