Arbeid som sakkyndig

Ønsker du utfordrende spesialistoppgaver som sakkyndig?

Skriv ut Nynorsk | English | 16. februar 2022

Til sakkyndig utredning av sakene benytter NPE uavhengige spesialister som har relevant erfaring og kompetanse på spesialistnivå. Årlig utføres ca. 8000 sakkyndigoppdrag.

I de aller fleste sakene er det behov for leger i ulike spesialiteter, men vi benytter også andre kategorier av helsepersonell når det er relevant, for eksempel tannleger, sykepleiere, fysioterapeuter og optikere.

Arbeidet som sakkyndig er spennende, utfordrende og lærerikt

Det innebærer å vurdere faglige spørsmål i enkeltsaker der pasienter krever erstatning for behandlingsskade. Målet er å komme fram til om det har vært svikt i diagnostikk og/eller behandling eller om behandlingen ligger innenfor god faglig praksis.

Den sakkyndiges vurdering er en viktig del av grunnlaget for NPEs vedtak om rett til erstatning. Det er ikke en del av oppdraget å fordele skyld ved eventuell svikt, eller å ta stilling til om erstatning bør utbetales.

Saksbehandlingen i NPE er elektronisk og papirløs. Dette gjelder også for våre sakkyndige spesialister.

Spesialister med rammeavtale

NPEs seksjon for sakkyndig utredning har ca. 120 sakkyndige spesialister, som representerer mer enn 30 spesialiteter. De aller fleste sakkyndige er tilknyttet gjennom rammeavtaler om levering av spesialisttjenester i ulike volumer på månedsbasis.

Tjenestene faktureres etter avtalt timepris. Siden NPE er en storaktør når det gjelder kjøp av spesialisttjenester, er vi som statlig etat forpliktet til å følge statens regler for kjøp av varer og tjenester. Derfor blir våre rammeavtaler om spesialisttjenester lagt ut på anbud.

Spesialister med rammeavtale arbeider som hovedregel fra hjemmekontor, og samarbeider med NPEs saksbehandlere digitalt og med noen fysiske møter for å utrede erstatningssakene. I tillegg til utredning av enkeltsaker, kan arbeidet også innebære faglig rådgivning og undervisning innenfor eget spesialistområde.

Anbudskonkurranser om rammeavtaler kunngjøres vanligvis årlig, avhengig av saksmengde og behov. Kunngjøring skjer her på NPEs nettsider, i relevante fagtidsskrifter og på Database for offentlige innkjøp, Doffin.

Spesialister som tar enkeltoppdrag

Til enkeltoppdrag har NPE også tilgang til ca. 600 eksterne sakkyndige spesialister. Disse representerer tilsammen nærmere 50 kliniske spesialiteter (leger, tannleger og andre kategorier helsepersonell). Dette er spesialister som forespørres i hver enkelt sak før vi tildeler sakkyndigoppdrag. På denne måten regulerer spesialisten selv sin arbeidsmengde.

Oppdrag honoreres på timebasis etter gjeldende satser for sakkyndige for domstolene («salærsatsen»).

Vi har behov for flere sakkyndige i en rekke spesialiteter.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om sakkyndigarbeid for NPE, kan du sende oss epost på: ssu@npe.no