Innsyn og postjournal

Skriv ut Nynorsk | English | 20. februar 2024

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 (offentleglova) gir enhver rett til innsyn i forvaltningens dokumenter og journaler, dersom det ikke foreligger et unntak for dette innsynet hjemlet i lov eller i medhold av lov. Offentleglova gjelder også for Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Hjemmel for NPE til å avslå krav 

Pasientskadesaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. Disse personsensitive opplysningene vil være unntatt for innsyn etter offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13. Resten av dokumentet er som et utgangspunkt ikke unntatt offentlighet, jf. likevel unntak etter offentleglova § 12. I mange tilfeller vil NPE derfor kunne unnta hele dokumenter i pasientskadesaken fra innsyn utover de taushetsbelagte opplysningene.

Derfor har NPE en egen hjemmel i offentlegforskrifta § 9 fjerde ledd, som gir hjemmel for unntak for innsyn i journaler og saksdokumenter i enkeltsaker etter pasientskadeloven i sin helhet.

Da det er svært arbeidskrevende å skille ut blant annet de taushetsbelagte opplysningene, vil derfor som hovedregel NPE avslå krav om innsyn i saker etter pasientskadeloven med bakgrunn i bestemmelsen i offentlegforskrifta.

NPE mottar mange krav om innsyn etter offentleglova, både fra journalister og andre. Vedtak om å avslå krav om innsyn er påklaget og prøvet en rekke ganger med klage til klageorganet vårt, Helse- og omsorgsdepartementet. Disse vedtakene har alltid blitt opprettholdt.

Hjemmel for behandlingssted til å avslå krav

Vi har ved flere anledninger sett vedtak fra oss, med detaljer om sykehistorie, omtalt i media. Slik vi har forstått det, er dette anonymiserte vedtak som er innhentet fra behandlingsstedene med hjemmel i offentleglova.

Offentlegforskrifta sier at det kan gjøres unntak fra innsyn i enkeltsaker etter pasientskadeloven. Unntaket gjelder da ikke bare forvaltningsorganene som behandler saker etter pasientskadelova, men alle dokumenter fra saken uansett hvor de er.

Behandlingsstedene vil altså kunne unnta dokumenter fra NPE for innsyn med hjemmel i forskriften § 9 fjerde ledd.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsstedene selv naturligvis avgjør hvilken policy man ønsker å føre når man mottar krav om innsyn.

Hvordan kreve innsyn?

Du kan sende krav om innsyn på e-post: npepost@npe.no

Du får svar på krav om innsyn innen tre arbeidsdager.