Grensen mellom offentlig og privat helsetjeneste

Her kan du lese mer om hva som faller inn under offentlig og privat helsetjeneste. Dette skillet er viktig for å vurdere om man har melde- og tilskuddsplikt til NPE som privat virksomhet i helsetjenesten.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2020

Finansiering av pasientskadeordningen

Staten, regionale helseforetak, fylkeskommuner og kommuner betaler tilskudd til NPE for å dekke erstatning for pasientskader i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg bidrar tilskuddene til driften av NPE og Pasientskadenemnda (PSN). Virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, må betale tilskudd til NPE for pasientskader som skjer i privat helsetjeneste.

Hva regnes som offentlig helsetjeneste?

Staten, de regionale helseforetakene, helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene er en del av den offentlige helsetjenesten. Helsehjelp som gis på offentlige utdanningsinstitusjoner, er omfattet av den offentlige helsetjenesten.

I tillegg er virksomheter som har avtale med det offentlige om driftstilskudd eller kjøp av helsetjenester, omfattet av den offentlige helsetjenesten.

Den delen av private virksomheters helsetjenester som blir finansiert av det offentlige ved driftstilskudd eller kjøp av helse- og omsorgstjenester, hører også med til den offentlige helsetjenesten.

Drift utover en slik avtale, regnes som privat helsetjeneste.

I spesielle tilfeller vil også behandling i utlandet være omfattet av den offentlige helsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp som helsepersonell yter utenfor virksomheten, regnes også med under offentlig helsetjeneste.

Arbeidsrettet rehabilitering
Helsehjelp som gis i private virksomheter under avtale med det offentlige som et ledd i ordningen med å bringe sykmeldte raskere tilbake i jobb, vil være en del av den offentlige helsetjenesten. Denne tjenesten vil derfor ikke være tilskuddspliktig.

Private behandlingssteder som har avtale med Helfo om behandling ved fristbrudd
Helfo har inngått avtale med enkelte private virksomheter om å yte helsehjelp ved fristbrudd i den offentlige helsetjenesten. Slik helsehjelp som ytes i private virksomheter, hører inn under den offentlige helsetjenesten. Denne tjenesten vil derfor ikke være tilskuddspliktig.

Grunnlaget for hva som omfattes av den offentlige helsetjenesten kan du lese mer om under regelverk.

Refusjon fra Helfo/NAV

Det at en virksomhet mottar helt eller delvis refusjon fra Helfo eller Nav, betyr ikke at den delen av virksomheten regnes som offentlig.

Noen eksempler på avgrensning mellom offentlig og privat helsetjeneste

Helsehjelp som gis i Studentsamskipnaden:
Helsehjelp som gis til studenter og ansatte fra helsepersonell i studentsamskipnaden, er en del av den offentlige helsetjenesten. Denne virksomheten er finansiert gjennom tilskudd fra staten.

Fysioterapeuter med delvis driftstilskudd
Deler av virksomheten som blir dekket av avtale om driftstilskudd, kommer inn under den offentlige helsetjenesten. For den delen av virksomheten som faller utenfor driftstilskuddet, skal det meldes fra og betales tilskudd.

Praksisplasser i utlandet
Pasientskadeloven gjelder for Norge og dekker ikke helsepersonell som studerer og har praksisplass i utlandet.