Sjekk om du har meldeplikt til NPE

 

Det er eier og den som er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at virksomheten melder inn til tilskuddsordningen. Dette gjelder kun virksomheter der autorisert helsepersonell gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

I denne sjekken bruker vi ordet ansatt som et samlebegrep for alle måter du kan være tilknyttet en virksomhet på (sysselsatt, engasjert, jobbe på oppdrag for osv.).

Hva er din rolle som ansatt?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke selv meldeplikt. Det er virksomheten som du jobber for som har meldeplikten.

Ta kontakt med oppdragsgiver/arbeidsgiver for bekreftelse.

Et av kriteriene for om du har tilskuddsplikt, er at helsehjelpen må være utført av autorisert helsepersonell.

Har du autorisasjon eller lisens som helsepersonell?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt.

Pasientskadeloven gjelder kun helsehjelp utført av autorisert eller lisensiert helsepersonell.

Helsehjelp er behandlinger som skal forebygge, diagnostisere, behandle, opprettholde helse, rehabilitere, eller gi pleie og omsorg. Helsehjelpen må være utført av helsepersonell.

Hvis du utfører kosmetisk behandling som ikke krever kompetanse som helsepersonell, vil dette normalt ikke regnes som helsehjelp.

Gir du helsehjelp?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt.

Det er bare de som gir helsehjelp som har meldeplikt.

Det er ikke alle kosmetiske behandlingsformer som regnes som helsehjelp.

Privat helsetjeneste er helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Offentlig helsetjeneste omfatter:

 • helsehjelp som gis av staten, helseforetakene, fylkeskommunene, kommunene eller ved offentlige utdanningsinstitusjoner
 • virksomheter som har avtale med det offentlige om driftstilskudd eller kjøp av helsetjenester. Dette inkluderer også arbeidsrettet rehabilitering og avtale om behandling ved fristbrudd. 

Selv om pasienten mottar hel eller delvis refusjon fra HELFO eller NAV, regnes din virksomhet som privat helsetjeneste.

Gir du helsehjelp innen privat helsetjeneste?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Hvis du kun jobber med offentlig helsetjeneste har du ikke meldeplikt.

Den delen av virksomheten din som finansieres av det offentlige, ved avtale om driftstilskudd og/eller kjøp av helse- og omsorgstjenester, er omfattet av den offentlige helsetjenesten. 

Virksomheter uten avtale med det offentlige, eller som jobber utover offentlig avtale, regnes som privat helsetjeneste. 

Vær oppmerksom på at behandling av pasienter som betaler privat, eller får beløpet dekket av forsikringen, regnes som privat helsetjeneste. 

Har du hel eller delvis driftsavtale og/eller andre avtaler med offentlig helsetjeneste?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Hvis du kun jobber med offentlig helsetjeneste har du ikke meldeplikt.

Det er i utgangspunktet bare behandling som skjer i Norge, inkludert Svalbard, som er dekket av pasientskadeordningen. 

Gir du helsehjelp i Norge?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Pasientskadeloven gjelder enten skader etter behandling i Norge, eller skader som skyldes behandling i utlandet, når behandlingen skjer etter avtale med det norske offentlige helsevesen . 

Hvis du tilbyr helsehjelp i utlandet, bør du ta kontakt med profesjonsforeningen din eller forsikringsselskapet ditt for rådgiving.

Pasientskadeloven omfatter ikke virksomheter som kun utfører alternativ behandling. 

Hvis den alternative behandlingen er integrert i den ordinære helsetjenesten, er den omfattet av pasientskadeloven. 

Driver du kun med alternativ behandling?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Alternativ behandling omfattes ikke av pasientskadeloven. Ta kontakt med profesjonsforeningen din eller forsikringsselskapet ditt for rådgiving.

Kollektivavtalen som foreninger og forbund har med NPE, oppfyller meldeplikten for foreningens medlemmer. 

NPE har kollektivavtale med følgende forbund/foreninger:

 • Apotekforeningen
 • Norges Tannteknikerforbund
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
 • Norske Fotterapeuters Forbund
 • Synsinformasjon (Norges optikerforbund) 

Er du medlem hos en av våre kollektivavtaleparter?

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Ditt forbund/forening med kollektivavtale ivaretar meldeplikten.

Hvis virksomheten har ansatt autorisert helsepersonell som gir helsehjelp i den private helsetjenesten, har virksomheten meldeplikt for helsepersonellet. 

Ansatt betyr her:

 • helsepersonell som er ansatt, engasjert eller innleid
 • selvstendig næringsdrivende som jobber ved en klinikk, forutsatt at de ikke er økonomisk ansvarlig for virksomheten 

Virksomhetene kan gjøre en felles innmelding av helsepersonellet. 

Eksempler på virksomheter med felles innmelding av helsepersonell:

 • Aleris
 • Colosseumklinikken
 • Volvat medisinske senter

Er du inkludert i felles innmelding?

Ut fra svaret har du og virksomheten din meldeplikt. 

Hvis virksomheten ikke har vært meldt inn for tidligere år, må du også registrere for disse årene. Hvis du ikke registrerer for tidligere år, kan virksomheten risikere å måtte betale erstatningsbeløp og omkostninger.

Ut fra svaret ditt har du sannsynligvis ikke meldeplikt. 

Ta kontakt med oppdragsgiver/arbeidsgiver for bekreftelse.

Er du fortsatt usikker, ta kontakt med oss.