Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

Print Bokmål | Nynorsk | 6. January 2021

Vår erfaring er at svært få erstatningssøkere saksøker helsepersonell direkte. Sakene vil da bli behandlet i domstolene. Slike søksmål kommer antagelig først og fremst der erstatningssøker krever oppreisning, fordi dette ikke dekkes hos oss.

Offentlig helsetjeneste

Erstatningssøkere i pasientskadesaker kan ikke saksøke offentlige organer eller helseforetak, men de kan saksøke det enkelte helsepersonell.

Privat helsetjeneste

I den private helsetjenesten kan erstatningssøkerne velge om de vil saksøke både helsepersonell og virksomheten, eller bare en av dem.

Behandling av krav som rettes mot helsepersonell

Dersom erstatningssøker velger å saksøke helsepersonell direkte, er det alminnelig erstatningsrett som gjelder. Det betyr at helsepersonellet må ha utvist uaktsomhet for at erstatningssøker skal få rett til erstatning. Det skal da mer til for at erstatningssøker når frem med sitt krav.

Krav rettet mot helsepersonell

Vi er ansvarlig for å utbetale erstatning i saker som kunne vært meldt etter pasientskadeloven. Dersom du får et krav rettet direkte mot deg, kan du kontakte oss for veiledning.