Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

Print Bokmål | Nynorsk | 15. December 2020

Er du uenig eller har spørsmål til størrelsen på tilskuddet for virksomheten, kan du kontakte oss på e-post eller på telefon (se kontaktinformasjon i boksen). 

Klage på tilskuddet

Virksomhetene kan klage på tilskuddet. Klagen sendes til oss for vurdering. Hvis vi ikke finner grunn til å gjøre om tilskuddet, sender vi klagen videre for behandling i Helseklage, som er NPEs klageinstans. 

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet må betales selv om avgjørelsen blir klaget inn.

Innplassering i helsepersonellgrupper

Det har vært spørsmål om hvordan ulike helsepersonell skal innplasseres i de enkelte gruppene som er bestemt i forskriften. Det avgjørende er hvilken gruppe helsepersonell man tilhører, for eksempel om man hører inn under området kirurgi. Det er imidlertid ikke avgjørende om man opererer, eller hvor stor del av arbeidet som består i å operere, jf. eksempelet under. 

Eksempel på klagesak som gjelder fastsettelse av tilskudd

Spørsmål om fastsettelse av tilskudd har vært oppe i Pasientskadenemnda (nå Helseklage), der en virksomhet klaget på størrelsen på tilskuddet. NPE hadde beregnet tilskuddet basert på informasjon om antall innmeldte årsverk av ulike grupper helsepersonell som var sysselsatt i virksomheten i aktuelle år.

Pasientskadenemnda var enig i hvordan NPE hadde beregnet tilskuddet. Tilskuddet for leger som har autorisasjon som kirurg, skulle beregnes etter risikogruppen for kirurger. Det var ikke anledning til å ta hensyn til at en kirurg ikke skulle foreta operasjoner i virksomheten.

Pasientskadenemnda var enig i NPEs vurdering at spesialister i allmennmedisin skulle plasseres i gruppen «øvrige legespesialister». Klageren mente at skaderisikoen for denne gruppen helsepersonell burde sammenlignes med leger som arbeidet med allmennmedisin, uten å ha spesialistgodkjennelse. Pasientskadenemnda mente det ikke var grunnlag for NPE å fravike innplasseringen i risikogrupper som var fastsatt i forskriften.      

Klage på fastsettelsen av tilskuddet ble ikke tatt til følge.