Beregning av erstatning ved dødsfall

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Hvis noen dør på grunn av en pasientskade, vil vi dekke vanlige utgifter til begravelse. I tillegg vil de som ble forsørget av avdøde ha rett til erstatning. Det kan for eksempel være ektefelle, samboer og barn.

Som hovedregel vil man ikke få erstattet andre økonomiske tap, som for eksempel inntektstap hos etterlatte.

Hvordan beregner vi erstatningen ved dødsfall?

Erstatningen skal beregnes etter skadeserstatningsloven og praksis fra domstolene. Erstatningen skal dekke:

 • vanlige utgifter til begravelse og andre rimelige utgifter i anledning dødsfallet
 • tap av forsørger, det vil si tapet av avdødes økonomiske bidrag til familien og innsats i form av arbeid og omsorg i hjemmet i en omstillingsperiode

Ved beregningen av erstatningen trekker vi i fra stønader som for eksempel gravferdsstønad, etterlatte- og barnepensjon.  Erstatningen gis for en begrenset periode, fordi etterlatte har plikt til å forsørge seg selv etter hvert.

Utgifter til begravelse

Vi trenger en oversikt over utgifter i forbindelse med begravelsen, gjerne med kvitteringer. Typiske utgifter er til begravelsesbyrå, gravstein og minnestund.

Tapt forsørgelse

For å komme fram til erstatningsbeløpet sammenligner vi familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet, og tar hensyn til at avdødes eget forbruk faller bort. For å få en slik oversikt, vil vi innhente familiens ligningsopplysninger og opplysninger fra NAV. Vi tar hensyn til skatt og til de faste utgiftene familien har, slik som husleie, boliglån, strøm, forsikring og lignende. Vi trekker også fra ytelser etterlatte mottar som følge av dødsfallet, for eksempel pensjonsytelser og forsikringer tegnet av arbeidsgiver.

Fra deg trenger vi opplysninger om:

 • personer avdøde forsørget (oppgi navn og fødselsnummer)
 • pensjons- og forsikringsutbetalinger som følge av dødsfallet
 • familiens faste utgifter. Som faste utgifter regnes vanligvis følgende:
    - renter og avdrag på boliglån
    - husleie
    - strøm og fyring
    - kommunale avgifter
    - forsikringer
    - telefon og bredbånd
    - TV-lisens og abonnement
    - avis
    - årsavgift bil
 • eventuelle endringer i familiens faste utgifter etter dødsfallet

Forskudd

Det vil ta noe tid før vi kan treffe et endelig vedtak om erstatningens størrelse. Det kan derfor være aktuelt å utbetale deler av erstatningen underveis.Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du har behov for dette.

Informasjon om skatt på erstatningen

De etterlatte skal ikke betale skatt på erstatningen for utgifter, forsørgertap og tap av avdødes innsats og arbeid i hjemmet. Renter må de imidlertid betale skatt på.

De etterlatte må betale skatt på renteinntekter av engangsbeløpet som skal dekke det framtidige tapet. Videre kan utbetalingen fra oss innebære at de etterlatte må betale formuesskatt. For å kompensere for denne skatteulempen, gir vi et tillegg i erstatningen.

Vi sender inn en oversikt over erstatningsutbetalingene til skatteetaten ved årsskiftet.

Trenger du advokat?

Saksbehandleren vår vil samarbeide med deg for å få alle de opplysningene vi trenger for å beregne riktig erstatning. Hvis du likevel ønsker hjelp av en advokat under erstatningsberegningen, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til dette. Hva som er rimelig og nødvendig omfang på bistanden vurderer vi konkret i hver enkelt sak. Har du advokat vil all korrespondanse gå direkte til advokaten.

Dersom du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss.