Hva er å regne som helsehjelp i pasientskadeloven?

Her kan du lese mer om vilkårene som må være oppfylt for at behandlingen er dekket av pasientskadeloven.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. februar 2023

For at en sak skal falle inn under pasientskadeordningen må to vilkår være oppfylt:

  • det må være helsehjelp
  • helsehjelpen må være utført av autorisert helsepersonell

Dersom helsehjelp utføres av noen som ikke er autorisert helsepersonell, så faller det utenfor pasientskadeordningen. Det faller også normalt utenfor ordningen dersom helsepersonell har utført en behandling som ikke er å anse som helsehjelp. Begge vilkårene må altså være oppfylt.

Hva er helsehjelp?

Begrepet helsehjelp brukes i en del nyere lover, som helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og pasientskadeloven. I pasient- og brukerrettighetsloven defineres helsehjelp som: "handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell."

Dette er i tråd med definisjonen av helsehjelp i helsepersonelloven.

Avgrensninger

I forbindelse med at privat helsetjeneste kom inn under pasientskadeordningen, ble det viktig å trekke tydeligere grenser om hva som er helsehjelp og hva som eventuelt faller utenfor begrepet. Spesielt viktig er grensene mot alternativ behandling og kosmetisk behandling.

Et viktig moment i vurderingen av om behandlingen er helsehjelp, er skadepotensialet til behandlingen. Dersom skadepotensialet er stort, vil det vanligvis falle inn under definisjonen av helsehjelp.

Hvis pasienten ikke har fått tilstrekkelig informasjon og oppfatter at behandlingen er ordinær helsehjelp, vil behandlingen vanligvis falle inn under definisjonen av helsehjelp.

Kosmetisk behandling

Hvis det utføres kosmetisk behandling, som ikke krever kompetanse som helsepersonell, vil dette vanligvis falle utenfor pasientskadeordningen.

Hvis behandlingen går litt i dybden under huden (invasiv), og at det brukes midler eller metoder som normalt er forbeholdt autorisert helsepersonell, så vil vi normalt si at det er å regne som helsehjelp.

For eksempel regnes behandling med fillere og Botox som helsehjelp, fordi det kan utføres bare av autorisert helsepersonell.

Alternativ behandling

Pasientskadeloven omfatter alternativ behandling som blir gjort integrert i ordinær helsetjeneste. Om det utelukkende eller i hovedsak drives alternativ behandling, omfattes dette ikke av pasientskadeloven. Særlig vil dette gjelde der kompetansen som autorisert helsepersonell i liten grad benyttes i den alternative behandlingen, og der behandlingen markedsføres som alternativ.

For eksempel kan dette være akupunkturbehandling hos lege eller fysioterapeut, dersom dette er en integrert del av den ordinære tjenesten. Dersom det i det vesentligste er akupunktur som tilbys, vil dette mest sannsynlig falle utenfor. Driver man utelukkende med alternativ behandling, så omfattes ikke behandlingen av ordningen.

Ridefysioterapi og bassengtrening

Ridefysioterapi og bassengtrening utført av autorisert helsepersonell, er omfattet av pasientskadeloven, hvis det er svikt i helsehjelpen som er årsaken til en skade.

I hovedsak er det to grunner til at en pasient kan få medhold etter slik behandling:

  • Det må ha vært en svikt i vurderingen av om pasienten ut fra sin helsetilstand burde ha deltatt i slik trening.
  • Pasienten trengte spesiell oppfølging under treningen, som han eller hun ikke fikk.

Hendelige uhell som ikke har noe med disse vurderingene å gjøre, faller utenfor. For eksempel er det slik at hvis det er greit at en pasient ut fra sin helsetilstand deltar i ridefysioterapi, så vil et fall fra hest fordi hesten blir skremt ikke være dekket av pasientskadeloven. Dette vil være et uhell som kan skje alle ved ridning, og dette må eventuelt tas opp med ordinær ansvarsforsikring for ridesenteret.