Klage på tannbehandling eller erstatningskrav?

Klage på tannbehandling kan meldes Tannlegeforeningens lokale klagenemnder. Erstatningskrav meldes til NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. november 2018

Norsk pasientskadeerstatning
NPE vurderer om erstatningssøkeren har rett til erstatning. Vi har ingen sanksjonsmuligheter overfor helsepersonell.

For at vi skal behandle saken må det være en pasientskade. Det som typisk behandles er saker der det har oppstått komplikasjoner. Eksempler på det kan være nerveskader eller infeksjoner. Forsinket diagnose eller forsinket behandling som har gitt skade er andre eksempler. Vi kan også behandle saker der det er et dårligere resultat enn hva som med rimelighet kan forventes. For at pasienten skal få erstatning, må skaden skyldes en feilbehandling.

Tannlegeforeningens klagenemnder
Klagenemndene vurderer "reklamasjon" på den faktisk utførte tannhelsetjenesten. De vurderer ikke krav om erstatning. Klagenemndens myndighet er begrenset til å ta stilling til saker som fullt ut kan løses ved at

  • klagen underkjennes, det vil si at pasienten ikke får medhold
  • honoraret nedsettes eller tilbakebetales, dvs. at pasienten får prisavslag
  • tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om

I en del tilfeller kan saken meldes både for NPE og klagenemnd. Dersom det kun gjelder "reklamasjon" anbefaler vi at saken tas for en klagenemnd. Dersom det er krav ut over hva klagenemndene har myndighet til å ta stilling til, bør saken meldes til NPE.