Norges Idrettsforbund - særavtale

Norges idrettsforbund (NIF) har inngått en avtale med NPE, som skal dekke norsk idretts samlede tilskuddsplikt. Her kan du lese mer om denne avtalen.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2020

Hvem omfattes av avtalen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NIF er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. Under NIF hører følgende organisasjonsledd: idrettskretser, særforbund, idrettsråd, regioner/særkretser og idrettslag.

Nye medlemmer er dekket av avtalen fra innmeldingsdagen i NIF. Dersom man melder seg ut av NIF, er man dekket ut kalenderåret.

Hensikten med avtalen

Autorisert helsepersonell, som er sysselsatte av NIF, er tilskuddspliktig til NPE for helsetjenester de gir. Denne avtalen skal dekke norsk idretts samlede tilskuddsplikt, og vil med visse unntak erstatte den lovpålagte tilskuddsplikten som påhviler NIF.

Ansvar dekket av avtalen

Avtalen omfatter alle pasientskader som skjer i forbindelse med aktivitet i regi av NIF. Med pasientskader menes skader som er omfattet av pasientskadeloven.

Avtalen omfatter de tilfellene der NIF har tilskuddsplikt til NPE. Avtalen omfatter ikke de tilfellene der NIF eller underliggende organisasjonsledd driver en virksomhet som er etablert med sikte på å yte helsehjelp, og der virksomheten selv har tilskuddsplikt etter loven.

NPEs ansvar for skader

NPE dekker fullt ut det økonomiske ansvaret overfor skadelidte pasienter, i samsvar med gjeldende rett.

Tilskudd

NIF skal betale et årlig tilskudd til NPE på vegne av NIF og alle underliggende organisasjonsledd.

Rutiner ved meldte pasientskader

Når skade meldes NPE, er det blant annet viktig å avklare om skaden er skjedd under omstendigheter som er omfattet av denne avtalen (eller andre tilmeldte virksomheter). NIF vil raskt avklare eventuelle henvendelser fra NPE.

Alle krav om pasientskadeerstatning skal i utgangspunktet meldes direkte til NPE. Får likevel en medlemsorganisasjon eller NIF meldt en skade til seg, skal kravet formidles videre til NPE. Medlemsorganisasjonen eller NIF skal samtidig melde til erstatningssøkeren at forholdet er meldt videre til NPE, som vil behandle saken.

Dersom erstatningssøkeren gir klart uttrykk for at vedkommende ønsker å holde helsepersonell direkte ansvarlig, skal likevel melding gis videre til NPE. NPE og det aktuelle helsepersonell vil da avklare hvordan saken behandles videre.