Ventetid og hvordan saksbehandlingen foregår

Kort forklart hvordan saksgangen hos oss foregår og hvor lang tid det vil ta å behandle saken din. Det er også ventetid før vi starter å behandle saken din.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. mai 2024

Om det blir kort eller lang tid å vente på om du får svar på søknaden din, er avhengig av forholdene i den enkelte saken. Alle får informasjon underveis i saken sin.

Vanligvis får vi startet behandlingen av saken din innen syv måneder, men noen ganger kan det også gå lenger tid enn det.

Svar på søknad om erstatning

Det tar i snitt syv måneder fra vi mottar søknaden, til du får vite om du har rett til erstatning eller ikke. Det kan ta lenger tid, da vi har lang ventetid før vi får startet behandlingen av saken din.

Beregning og utbetaling av erstatning

For deg som har fått medhold, tar det i snitt seks måneder i tillegg, før du får utbetalt erstatningsbeløpet.

Variert ventetid før du får svar

Hver sak blir vurdert individuelt og konkret, og vil ha forskjellig behov for medisinsk og juridisk utredning. Ventetiden før du får svar på søknaden din varierer derfor mye.

Grafen nedenfor viser ventetid for sakene vi behandlet i 2022. Søylene viser samlet hvor mange måneder det tok fra saken ble mottatt, til vi ga svar om rett til erstatning eller ikke. Etter 15 måneder har over 90 prosent av sakene fått svar.

Bilde av med grafer over hvor lang tid det tar før man får svar på erstatningssøknaden sin

Saksbehandlingen skritt for skritt

Behovet for dokumentasjon varierer fra sak til sak. Vi tilpasser derfor utredningen i sakene, for å ha en så effektiv saksbehandling som mulig. Nedenfor beskriver vi hovedløpet for mange saker, men ikke alle.

Innledende saksbehandling

Du kan velge om du vil sende søknadsskjemaet digitalt eller med post. Vi anbefaler at du sender det digitalt, det er enklere for deg og vi kan starte saken din raskere.

Vi vil hente inn en uttalelse fra det behandlingsstedet der du mener skaden skjedde. Vi innhenter også eventuell annen relevant dokumentasjon, som journaler og lignende. Du vil få tilsendt uttalelsen og har mulighet til å kommentere denne.
Det gjør du enkelt på Min side.

Saksbehandler utreder saken

Saksbehandleren vil se på dokumentasjonen vi har fått inn og innhente mer informasjon om nødvendig. De viktigste dokumentene i saken er dine innspill, journal, behandlingsstedets uttalelse og en sakkyndig vurdering av saken din.

Du vil bli orientert om hva som skjer underveis i saken din. Du kan selvsagt også ta kontakt med saksbehandleren din, dersom du lurer på noe, eller har nye opplysninger i saken.

Vurdering av de medisinske problemstillingene i saken

Vi innhenter medisinsk sakkyndig vurdering i de fleste sakene. Den sakkyndige skal ut fra sin faglige bakgrunn som spesialist gi en vurdering av den behandlingen og oppfølgingen pasienten har fått.

Saksbehandleren utreder om du har krav på erstatning eller ikke.

Beregning av erstatning

Hvis du har rett til erstatning, vil vi beregne størrelsen på erstatningen. I denne fasen av saksbehandlingen trenger vi vanligvis innspill og informasjon fra deg. Saksbehandleren vil kontakte deg om dette. Det vil variere hvor lang tid det tar i hver enkelt sak. I noen tilfeller er saken så godt opplyst at vi ikke trenger ytterligere informasjon, men kan utbetale raskt.

Saksbehandleren vil fastsette erstatningen ut fra din konkrete situasjon, slik at dine nåværende og fremtidige økonomiske tap blir dekket. Erstatningen skal dekke de tapene du har fått som følge av skaden, som ikke blir dekket av eventuelle sykepenger, trygderettigheter og lignende.

Målet er at du skal ha tilnærmet den samme økonomiske situasjonen som du hadde før skaden skjedde.

Les mer om hvordan vi beregner erstatningen.