Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side. Advokatar kan bruke Mi side på vegne av klientane sine.

Lang saksbehandlingstid

Du må diverre rekne med lang ventetid før vi byrjar å behandle søknaden din.

Ventetid og korleis saksbehandlinga skjer

Kort forklart korleis saksgangen hos oss går føre seg og kor lang tid det vil ta å behandla saka di. Det er også ventetid før me startar å behandla saka di.

Hvorfor sier vi nei til to av tre søknader om erstatning?

Mange som søker erstatning hos oss, opplever å få nei på søknaden sin. I gjennomsnitt får en av tre som søker, erstatning etter en pasientskade. Her kan du lese mer om hvorfor vi sier nei til flere søknader.

Bruk av sakkunnige

Vi er avhengige av gode og relevante sakkunnige vurderingar for å fatte rette vedtak i sakene våre. Korleis blir sakkunnige valde, kva er ei god sakkunnig vurdering, og når kan det vere aktuelt å bruke utanlandske sakkunnige?

Bruk av advokat

Når du søkjer om erstatning får du nødvendig hjelp frå oss, og vil normalt ikkje ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekte i somme tilfelle. Om du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå direkte til advokaten. Jobben til advokaten er så å formidle kopiar av brev og annan informasjon...

Klage på vedtak eller ta opp att ei sak

Her ser du korleis du klagar på eit vedtak. Du finn òg informasjon om det å ta opp att ei sak.

Fagnotat og regelverk

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.