Fagnotat og regelverk

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett. Oversikten ligger på hjemmesiden til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkjaren fekk god nok informasjon om risiko for komplikasjonar før behandlinga.

Koronapandemien

Internt fagnotat om hvordan vi vurderer erstatningskrav knyttet til koronapandemien.

Mellombelse reglar

Her finn du mellombelse reglar for skadar som har skjedd før pasientskadelova tok til å gjelde 1. januar 2003.

Overgangsreglar

§ 21 i pasientskadelova omtalar overgangsreglar for ansvaret for pasientskadar som er valda før lova tok til å gjelde i 2003, (2009 for privat helseteneste). NPE skal òg behandle slike skadar.

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

Pasientskadelova og føreskrifter

Pasientskadelova tok til å gjelde for offentleg helseteneste 1.1.2003 og for privat helseteneste 1.1.2009.

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.